Zivver vs Microsoft

Zivver vergelijken met Microsoft

Microsoft

Veilig communiceren vraagt meer dan ‘een veilig lijntje’. Enerzijds moeten oplossingen voldoen aan de eisen van de AVG/GDPR. Anderzijds moeten zij ook echt de risico’s en oorzaken van datalekken wegnemen. Op basis van marktonderzoek heeft Zivver deze wensen en eisen samengevat in functionaliteiten waarop je een oplossing kunt beoordelen. Onderstaande tabel geeft een samenvatting van de USP's* van Microsoft (OME + AIP) ten opzichte van Zivver.

Download Vergelijking 

* USP = Unique Selling Point. Onze vergelijking is gebaseerd op de informatie die te vinden is op de website van de betreffende oplossing en andere publieke bronnen zoals Google en YouTube. Als informatie niet te vinden is, beschouwen wij dit niet als USP. Ook door updates kan het voorkomen dat een vergelijking niet meer (volledig) klopt. Heb je feedback op een vergelijking? Stuur een e-mail naar info@zivver.com.

Microsoft
Menselijke fouten voorkomen en herstellen

Traditioneel denken veel mensen bij het woord datalek aan een hacker die een systeem binnendringt. Mensen die wat dichter op het vuur zitten, zoals CISO’s, FG’s en CIO’s of directeuren ICT, weten dat dit niet het grootste probleem is. Zowel internationaal als in Nederland komt de grootste dreiging niet van buiten, maar van binnen: eigen medewerkers blijken verantwoordelijk voor de overgrote meerderheid van de datalekken! Zo meldde de AP dat in 2018 63% van de gemelde datalekken veroorzaakt werd door iets aan de verkeerde ontvanger te sturen. Om deze reden is het belangrijk dat een communicatieoplossing helpt bij het voorkomen en het herstellen van menselijke fouten. Onderstaande tabel laat zien in welke mate Zivver en Microsoft invulling geven aan deze eis. Vervolgens worden de subonderdelen individueel besproken.

Logo
Microsoft
Door waarschuwingen te tonen, draagt Zivver bij aan bewustwording van informatiebeveiliging binnen de organisatie.
Awareness medewerkers vergroten
Met DLP kunnen admins triggers maken die gebruikers via Policy tips in Outlook attenderen op gevoelige informatie. Triggers zelf te bedenken, maken en beheren.
Automatische classificatie van bericht en bijlagen. Op basis van regels die organisatie aanzet, informeert Zivver gebruikers tijdens het opstellen van een bericht over gevoelige informatie.
Gevoelige inhoud signaleren
Met AIP is het mogelijk berichten te classificeren. Standaard triggers voor creditcard, BSN, etc. maar meeste triggers moet organisatie zelf maken en beheren. Dit geldt alleen bij duurdere abonnementen.
Zivver onthoudt het soort informatie dat naar ontvangers wordt gestuurd. Hiermee kan het mogelijke foute ontvangers of bijlagen signaleren en verzender waarschuwen vóór verzending.
Opvallende ontvangers signaleren
Geen signalering door leren van gedrag gebruikers en het herkennen van afwijkende ontvangers en inhoud bericht. Alleen signalering aan de hand van vaste lijsten van domeinen of ontvangers.
Bij een melding over gevoelige content en opvallende ontvangers adviseert Zivver over te nemen maatregelen. Verzender kan met een muisklik de voorgestelde maatregel overnemen.
Maatregelen adviseren en toepassen
Advies geven aan gebruikers, bv om ‘veilig te mailen’, lijkt niet mogelijk.
Zivver biedt verzender de mogelijkheid een bericht (en bijlagen) terug te trekken. Hierbij toont ZIVVER per gebruiker of het bericht al is gelezen. Zo niet, dan is er geen sprake van een datalek.
Bericht terugtrekken met leesstatus
OME ondersteunt terugtrekken bericht niet. Via Outlook kunnen berichten teruggetrokken worden, maar alleen als ontvanger Office gebruikt. Geen inzicht of bericht al gelezen is.
Toegang door onbevoegden voorkomen

Uiteraard is zorgen voor een goede beveiliging van informatie cruciaal. Goede beveiliging van e-mail is helaas nog niet vanzelfsprekend. Ook blijken er vaak misvattingen rondom de waarde van versleuteling te bestaan. Onderstaande subthema’s zijn belangrijk bij het beoordelen van een oplossing.

Logo
Microsoft
Alle informatie van en naar Zivver wordt verstuurd via HTTPS of (enforced) TLS. ALS TLS niet mogelijk is stuurt Zivver informatie nooit direct, maar beveiligd met een extra toegangscode.
Bescherming tijdens transport
Alleen als berichten verstuurd worden met beschikbaar bij duurdere abonnementen. OME is inhoud beschermd tegen ‘meelezen’. OME is beschikbaar bij duurdere abonnementen.
Alle inhoud van berichten en bijlagen wordt asymmetrisch versleuteld opgeslagen zodanig dat Zivver niet bij de opgeslagen informatie kan.
Sterke versleuteling bij opslag
Opslag gebeurt versleuteld, maar met sleutels onder beheer MS. Data is niet beschermd tegen dataverzoek overheden en toegang derden, ook niet bij gebruik OME en BYOK.
Gebruikers krijgen alleen toegang tot Zivver met sterke authenticatie. Dit kan via SMS of TOTP of, bij gebruik van SSO, via een sterke authenticatiecontext van de IdP.
Sterke authenticatie gebruikers
Organisatie kan voor eigen medewerkers aanvullende module nodig. multifactor-authenticatie afdwingen. Hiervoor is een aanvullende module nodig.
Voor ontvangers met Zivver; zie vorige bullit. Bij gasten bepaalt de verzender de authenticatie; via een code die Zivver SMSt, een afgesproken toegangscode of een via verificatie-e-mail.
Sterke authenticatie ontvangers
Niet mogelijk om authenticatie ontvangers te bepalen. Met OTP-code op zelfde adres. Authenticatie Outlook en O365 ontvangers afdwingen is OME ontvangen niet-O365 niet mogelijk.
Handig voor gebruikers

Om te zorgen dat eindgebruikers een product ook echt gebruiken, moet het makkelijk zijn. Daarnaast moeten eindgebruikers snappen waarom hen gevraagd wordt anders te gaan werken. Idealiter moet het product ook waarde toevoegen aan de huidige manier van werken. De praktijk is echter dat veel oplossingen (veel) extra handelingen vragen van de gebruiker, en geen waarde toevoegen. Hieronder bespreken wij de onderdelen die belangrijk zijn om gebruikers ‘te verleiden’ de oplossing te gebruiken.

Logo
Microsoft
Zivver integreert in Outlook Desktop, Outlook Web, biedt een SMTP-interface, relaykoppeling en API voor verdere connectiviteit. (Nog) geen cliëntintegratie voor Gmail en Lotus-Notes.
Werken vanuit bestaande tools
Volledige integratie in Outlook. DLP- en OME-functionaliteiten werken alleen (goed) bij gebruik van Outlook. (desktop en web)
Organisatie of gebruiker kan kiezen voor ‘Security by Default’; dus veilig mailen standaard aan. Anders kan de gebruiker per mail kiezen om veilige mail aan of uit te zetten via de Zivver-balk.
Eenvoudig kiezen voor veiligheid
Gebruikers van Outlook Desktop moeten op een apart tabblad selecteren dat een betreffende e-mail met bepaalde restricties moet worden verstuurd.
Gebruikers van Zivver hoeven geen extra handelingen ter verrichten om berichten direct te lezen of bestanden direct te openen. Ook niet in Outlook.
Direct lezen versleutelde berichten
Gebruikers kunnen versleutelde berichten direct lezen.
Naast mailen, is versturen van bestanden tot 5.000GB mogelijk. Dit is 100x-250x meer dan bijv. Dropbox en WeTransfer. Dit kan ook met Outlook, zonder afhankelijkheid van beperking mailbox.
E-mail en (grote) bestanden sturen
Bestandsgrootte beperkt tot eigen mailbox en ontvanger. Extra OneDrive-integratie nodig voor grotere bestanden.
Een organisatie-adresboek vereenvoudigt het vinden van contacten en zorgt dat hergebruik van authenticatieinfo (bijv. mobiel nummer) mogelijk is.
2FA-keuzes ontvangers hergebruiken
Niet de mogelijkheid om authenticatie ontvangers te bepalen.
Zivver biedt volledige ondersteuning van functionele mailboxen, met authenticatie via het persoonlijke account van de gebruiker en inzicht in welke gebruiker een bericht heeft verstuurd.
Functionele mailboxen
Er is volledige ondersteuning voor functionele mailboxen en delegatie.
Makkelijk voor ontvangers

Bij elke oplossing voor veilige mail zal ook gecommuniceerd worden met mensen die de betreffende oplossing nog niet gebruiken. Dit noemen we gastgebruikers. Omdat dit de belangrijkste communicatiepartners zijn, is het dus cruciaal dat de oplossing ook voor hen laagdrempelig en gebruiksvriendelijk is. Anders zullen zij berichten niet lezen, niet beantwoorden en klagen bij de verzendende gebruiker of organisatie. Hieronder beschrijven wij de facetten die voor adoptie door gastgebruikers belangrijk zijn.

Logo
Microsoft
Voor gasten toegang via link naar webportaal. Account aanmaken niet nodig. Dit is wel (gratis) mogelijk. Met een eigen account hoeven ontvangers zicht niet voor elke mail te authenticeren.
Snel lezen van berichten
Gasten met Office365 en Outlook kunnen berichten direct lezen. Ook voor gebruikers met Gmail en Yahoo relatief makkelijk te lezen. Voor andere gebruikers via verificatie-e-mail.
Gastgebruikers kunnen op ontvangen berichten reageren en kunnen aan de reactie ook bijlagen tot 5.000GB toevoegen.
Reageren op berichten
Gastontvangers hebben de mogelijkheid om te reageren op berichten.
Gastgebruikers kunnen berichten kopiëren, bijlagen downloaden en het bericht met bijlagen downloaden (als .eml) om te gebruiken in hun eigen mailbox.
Downloaden/kopiëren berichten
Gastontvangers kunnen berichten kopiëren en bijlagen downloaden. De e-mail zelf is niet te downloaden/kopiëren voor gebruik in eigen mailbox.
Een gast kan een veilig bericht sturen door op een bericht te reageren, een account te maken, via een knop die een organisatie aanbiedt op website of in e-mail, of met ‘viazivver.com’-extensie.
Sturen berichten op eigen Initiatief
Geen mogelijkheid aan derden zonder O365 om op een veilige manier zelf een bericht te sturen aan de betreffende organisatie.
Praktisch voor organisaties

Behalve eenvoudig voor gebruikers, moet een oplossing bruikbaar zijn voor de organisatie. Met name met het oog op beheer. Hierbij zijn de volgende onderwerpen te onderscheiden:

Logo
Microsoft
Grotendeel SAAS. Installatie nodig van Outlook Client (als .MSI via bijv. Citrix), tool voor LDAPsynchronisatie. Configuratie nodig van SSO, DKIM en SPF, logo etc.
Eenvoudige installatie
Installatie OME, AIP en DLP is makkelijk. Goede inrichting van regels, triggers etc vraagt veel tijd en vereist specifieke domein en technische kennis.
Door SAAS-architectuur is alleen het updaten van de Outlook-integratie en synctool nodig. Max. 1x per kwartaal komt een nieuwe versie uit.
Beperkte beheerslast
Onderhouden en verbeteren van AIP/DLP-triggers is verantwoordelijkheid van organisaties.
Zivver biedt de mogelijkheid om mails en gastenportaal te voorzien van eigen logo en tekst. Gebruik eigen beeldmateriaal op gastenportaal mogelijk voor sterke branding.
Eigen branding
Organisaties hebben mogelijkheid om eigen logo en achtergrondkleur toe te voegen voor gasten. Geen eigen beeldmateriaal mogelijk.
Zivver biedt SMTP-koppelvlak en API voor connectiviteit met applicaties van derden.
Integratiemogelijkheden
Er is alleen een SMTP-koppeling beschikbaar voor versturen berichten. Geen API voor geavanceerde koppelingen.
Organisatie hebben inzicht in risico’s en oorzaak en impact datalek via teal-time communicatielogs en dashboards.
Inzicht in risico’s en impact
Office heeft mogelijkheden om informatie te loggen en inzichtelijk te maken.
Als organisatie ISO-27001 en NEN-7510 gecertificeerd. Aanvullende technische (met broncode) en juridische waarborgen toonaangevende partijen. Volledige compliance met de NTA-7516*.
Compliance en veiligheid
Office 365 biedt Service Assurance (met auditrapportages en ISO 27001) maar alleen bij E3 en E5 licenties. Mist belangrijke functies uit de NTA-7516.
Logo
Menselijke fouten voorkomen en herstellen

Traditioneel denken veel mensen bij het woord datalek aan een hacker die een systeem binnendringt. Mensen die wat dichter op het vuur zitten, zoals CISO’s, FG’s en CIO’s of directeuren ICT, weten dat dit niet het grootste probleem is. Zowel internationaal als in Nederland komt de grootste dreiging niet van buiten, maar van binnen: eigen medewerkers blijken verantwoordelijk voor de overgrote meerderheid van de datalekken! Zo meldde de AP dat in 2018 63% van de gemelde datalekken veroorzaakt werd door iets aan de verkeerde ontvanger te sturen. Om deze reden is het belangrijk dat een communicatieoplossing helpt bij het voorkomen en het herstellen van menselijke fouten. Onderstaande tabel laat zien in welke mate Zivver en Microsoft invulling geven aan deze eis. Vervolgens worden de subonderdelen individueel besproken.

Awareness medewerkers vergroten

Zivver

Door waarschuwingen te tonen, draagt Zivver bij aan bewustwording van informatiebeveiliging binnen de organisatie.

Microsoft

Met DLP kunnen admins triggers maken die gebruikers via Policy tips in Outlook attenderen op gevoelige informatie. Triggers zelf te bedenken, maken en beheren.

Gevoelige inhoud signaleren

Zivver

Automatische classificatie van bericht en bijlagen. Op basis van regels die organisatie aanzet, informeert Zivver gebruikers tijdens het opstellen van een bericht over gevoelige informatie.

Microsoft

Met AIP is het mogelijk berichten te classificeren. Standaard triggers voor creditcard, BSN, etc. maar meeste triggers moet organisatie zelf maken en beheren. Dit geldt alleen bij duurdere abonnementen.

Opvallende ontvangers signaleren

Zivver

Zivver onthoudt het soort informatie dat naar ontvangers wordt gestuurd. Hiermee kan het mogelijke foute ontvangers of bijlagen signaleren en verzender waarschuwen vóór verzending.

Microsoft

Geen signalering door leren van gedrag gebruikers en het herkennen van afwijkende ontvangers en inhoud bericht. Alleen signalering aan de hand van vaste lijsten van domeinen of ontvangers.

Maatregelen adviseren en toepassen

Zivver

Bij een melding over gevoelige content en opvallende ontvangers adviseert Zivver over te nemen maatregelen. Verzender kan met een muisklik de voorgestelde maatregel overnemen.

Microsoft

Advies geven aan gebruikers, bv om ‘veilig te mailen’, lijkt niet mogelijk.

Bericht terugtrekken met leesstatus

Zivver

Zivver biedt verzender de mogelijkheid een bericht (en bijlagen) terug te trekken. Hierbij toont ZIVVER per gebruiker of het bericht al is gelezen. Zo niet, dan is er geen sprake van een datalek.

Microsoft

OME ondersteunt terugtrekken bericht niet. Via Outlook kunnen berichten teruggetrokken worden, maar alleen als ontvanger Office gebruikt. Geen inzicht of bericht al gelezen is.
Toegang door onbevoegden voorkomen

Uiteraard is zorgen voor een goede beveiliging van informatie cruciaal. Goede beveiliging van e-mail is helaas nog niet vanzelfsprekend. Ook blijken er vaak misvattingen rondom de waarde van versleuteling te bestaan. Onderstaande subthema’s zijn belangrijk bij het beoordelen van een oplossing.

Bescherming tijdens transport

Zivver

Alle informatie van en naar Zivver wordt verstuurd via HTTPS of (enforced) TLS. ALS TLS niet mogelijk is stuurt Zivver informatie nooit direct, maar beveiligd met een extra toegangscode.

Microsoft

Alleen als berichten verstuurd worden met beschikbaar bij duurdere abonnementen. OME is inhoud beschermd tegen ‘meelezen’. OME is beschikbaar bij duurdere abonnementen.

Sterke versleuteling bij opslag

Zivver

Alle inhoud van berichten en bijlagen wordt asymmetrisch versleuteld opgeslagen zodanig dat Zivver niet bij de opgeslagen informatie kan.

Microsoft

Opslag gebeurt versleuteld, maar met sleutels onder beheer MS. Data is niet beschermd tegen dataverzoek overheden en toegang derden, ook niet bij gebruik OME en BYOK.

Sterke authenticatie gebruikers

Zivver

Gebruikers krijgen alleen toegang tot Zivver met sterke authenticatie. Dit kan via SMS of TOTP of, bij gebruik van SSO, via een sterke authenticatiecontext van de IdP.

Microsoft

Organisatie kan voor eigen medewerkers aanvullende module nodig. multifactor-authenticatie afdwingen. Hiervoor is een aanvullende module nodig.

Sterke authenticatie ontvangers

Zivver

Voor ontvangers met Zivver; zie vorige bullit. Bij gasten bepaalt de verzender de authenticatie; via een code die Zivver SMSt, een afgesproken toegangscode of een via verificatie-e-mail.

Microsoft

Niet mogelijk om authenticatie ontvangers te bepalen. Met OTP-code op zelfde adres. Authenticatie Outlook en O365 ontvangers afdwingen is OME ontvangen niet-O365 niet mogelijk.
Handig voor gebruikers

Om te zorgen dat eindgebruikers een product ook echt gebruiken, moet het makkelijk zijn. Daarnaast moeten eindgebruikers snappen waarom hen gevraagd wordt anders te gaan werken. Idealiter moet het product ook waarde toevoegen aan de huidige manier van werken. De praktijk is echter dat veel oplossingen (veel) extra handelingen vragen van de gebruiker, en geen waarde toevoegen. Hieronder bespreken wij de onderdelen die belangrijk zijn om gebruikers ‘te verleiden’ de oplossing te gebruiken.

Werken vanuit bestaande tools

Zivver

Zivver integreert in Outlook Desktop, Outlook Web, biedt een SMTP-interface, relaykoppeling en API voor verdere connectiviteit. (Nog) geen cliëntintegratie voor Gmail en Lotus-Notes.

Microsoft

Volledige integratie in Outlook. DLP- en OME-functionaliteiten werken alleen (goed) bij gebruik van Outlook. (desktop en web)

Eenvoudig kiezen voor veiligheid

Zivver

Organisatie of gebruiker kan kiezen voor ‘Security by Default’; dus veilig mailen standaard aan. Anders kan de gebruiker per mail kiezen om veilige mail aan of uit te zetten via de Zivver-balk.

Microsoft

Gebruikers van Outlook Desktop moeten op een apart tabblad selecteren dat een betreffende e-mail met bepaalde restricties moet worden verstuurd.

Direct lezen versleutelde berichten

Zivver

Gebruikers van Zivver hoeven geen extra handelingen ter verrichten om berichten direct te lezen of bestanden direct te openen. Ook niet in Outlook.

Microsoft

Gebruikers kunnen versleutelde berichten direct lezen.

E-mail en (grote) bestanden sturen

Zivver

Naast mailen, is versturen van bestanden tot 5.000GB mogelijk. Dit is 100x-250x meer dan bijv. Dropbox en WeTransfer. Dit kan ook met Outlook, zonder afhankelijkheid van beperking mailbox.

Microsoft

Bestandsgrootte beperkt tot eigen mailbox en ontvanger. Extra OneDrive-integratie nodig voor grotere bestanden.

2FA-keuzes ontvangers hergebruiken

Zivver

Een organisatie-adresboek vereenvoudigt het vinden van contacten en zorgt dat hergebruik van authenticatieinfo (bijv. mobiel nummer) mogelijk is.

Microsoft

Niet de mogelijkheid om authenticatie ontvangers te bepalen.

Functionele mailboxen

Zivver

Zivver biedt volledige ondersteuning van functionele mailboxen, met authenticatie via het persoonlijke account van de gebruiker en inzicht in welke gebruiker een bericht heeft verstuurd.

Microsoft

Er is volledige ondersteuning voor functionele mailboxen en delegatie.
Makkelijk voor ontvangers

Bij elke oplossing voor veilige mail zal ook gecommuniceerd worden met mensen die de betreffende oplossing nog niet gebruiken. Dit noemen we gastgebruikers. Omdat dit de belangrijkste communicatiepartners zijn, is het dus cruciaal dat de oplossing ook voor hen laagdrempelig en gebruiksvriendelijk is. Anders zullen zij berichten niet lezen, niet beantwoorden en klagen bij de verzendende gebruiker of organisatie. Hieronder beschrijven wij de facetten die voor adoptie door gastgebruikers belangrijk zijn.

Snel lezen van berichten

Zivver

Voor gasten toegang via link naar webportaal. Account aanmaken niet nodig. Dit is wel (gratis) mogelijk. Met een eigen account hoeven ontvangers zicht niet voor elke mail te authenticeren.

Microsoft

Gasten met Office365 en Outlook kunnen berichten direct lezen. Ook voor gebruikers met Gmail en Yahoo relatief makkelijk te lezen. Voor andere gebruikers via verificatie-e-mail.

Reageren op berichten

Zivver

Gastgebruikers kunnen op ontvangen berichten reageren en kunnen aan de reactie ook bijlagen tot 5.000GB toevoegen.

Microsoft

Gastontvangers hebben de mogelijkheid om te reageren op berichten.

Downloaden/kopiëren berichten

Zivver

Gastgebruikers kunnen berichten kopiëren, bijlagen downloaden en het bericht met bijlagen downloaden (als .eml) om te gebruiken in hun eigen mailbox.

Microsoft

Gastontvangers kunnen berichten kopiëren en bijlagen downloaden. De e-mail zelf is niet te downloaden/kopiëren voor gebruik in eigen mailbox.

Sturen berichten op eigen Initiatief

Zivver

Een gast kan een veilig bericht sturen door op een bericht te reageren, een account te maken, via een knop die een organisatie aanbiedt op website of in e-mail, of met ‘viazivver.com’-extensie.

Microsoft

Geen mogelijkheid aan derden zonder O365 om op een veilige manier zelf een bericht te sturen aan de betreffende organisatie.
Praktisch voor organisaties

Behalve eenvoudig voor gebruikers, moet een oplossing bruikbaar zijn voor de organisatie. Met name met het oog op beheer. Hierbij zijn de volgende onderwerpen te onderscheiden:

Eenvoudige installatie

Zivver

Grotendeel SAAS. Installatie nodig van Outlook Client (als .MSI via bijv. Citrix), tool voor LDAPsynchronisatie. Configuratie nodig van SSO, DKIM en SPF, logo etc.

Microsoft

Installatie OME, AIP en DLP is makkelijk. Goede inrichting van regels, triggers etc vraagt veel tijd en vereist specifieke domein en technische kennis.

Beperkte beheerslast

Zivver

Door SAAS-architectuur is alleen het updaten van de Outlook-integratie en synctool nodig. Max. 1x per kwartaal komt een nieuwe versie uit.

Microsoft

Onderhouden en verbeteren van AIP/DLP-triggers is verantwoordelijkheid van organisaties.

Eigen branding

Zivver

Zivver biedt de mogelijkheid om mails en gastenportaal te voorzien van eigen logo en tekst. Gebruik eigen beeldmateriaal op gastenportaal mogelijk voor sterke branding.

Microsoft

Organisaties hebben mogelijkheid om eigen logo en achtergrondkleur toe te voegen voor gasten. Geen eigen beeldmateriaal mogelijk.

Integratiemogelijkheden

Zivver

Zivver biedt SMTP-koppelvlak en API voor connectiviteit met applicaties van derden.

Microsoft

Er is alleen een SMTP-koppeling beschikbaar voor versturen berichten. Geen API voor geavanceerde koppelingen.

Inzicht in risico’s en impact

Zivver

Organisatie hebben inzicht in risico’s en oorzaak en impact datalek via teal-time communicatielogs en dashboards.

Microsoft

Office heeft mogelijkheden om informatie te loggen en inzichtelijk te maken.

Compliance en veiligheid

Zivver

Als organisatie ISO-27001 en NEN-7510 gecertificeerd. Aanvullende technische (met broncode) en juridische waarborgen toonaangevende partijen. Volledige compliance met de NTA-7516*.

Microsoft

Office 365 biedt Service Assurance (met auditrapportages en ISO 27001) maar alleen bij E3 en E5 licenties. Mist belangrijke functies uit de NTA-7516.

Veilig, simpel en ondersteunend

ZIVVER is een gebruiksvriendelijke oplossing voor veilig mailen en bestanden delen, gewoon vanuit jouw vertrouwde e-mailprogramma. Daardoor voorkom je menselijke fouten, is informatie versleuteld tegen hackers en behoud je de regie over verzonden informatie.

Vraag nu een demo aan